Informació per als autors/ores

Autoria

Els/les autors/es són responsables dels textos enviats per a la seva publicació. Mitjançant una declaració garantiran l’originalitat del text presentat i els drets sobre la publicació de les imatges que l’acompanyin.

Quan un treball sigui signat per múltiples autors/es, un d’ells/es, sempre el/la mateix/a, es farà responsable de l’enviament inicial, de la modificació del treball, si escau, i de l’enviament definitiu. No obstant, totes les persones signants d’un treball són responsables dels seus continguts, de l’originalitat del text i el dret de publicació de les imatges que l’acompanyin.

Enviament, revisió i acceptació o rebuig dels manuscrits

El consell de redacció efectuarà una primera valoració dels treballs, per acceptar-los o rebutjar-los, en funció de la seva adaptació a l’àmbit temàtic de la revista, de l’originalitat, de l’existència de plagi o autoplagi, de la redundància amb altres publicacions, ja sigui total o parcial, i de l’adaptació a les normes de publicació. Els membres del consell de redacció que manifestin tenir una relació de parentiu, amistat o enemistat manifesta o haver participat amb els/les autors/es d’algun treball en un mateix projecte de recerca en els tres anys previs a l’enviament del manuscrit s’abstindran de participar en la primera valoració del treball i en l’assignació posterior dels revisors.

Si el consell de redacció accepta un treball, aquest serà avaluat per dos especialistes en la matèria designats pel consell de redacció. En aquesta avaluació el consell de redacció ha de garantir l’anonimat dels/les avaluadors/es i dels/les autors/es. Els/les revisors/es s’hauran d’abstenir si concorren, entre ells i els/les autors/les dels treballs, qualsevol d’aquestes circumstàncies: tenir-hi una relació de parentiu, amistat o enemistat manifesta o haver participat en un mateix projecte de recerca en els tres anys previs a l’enviament del manuscrit.

El consell de redacció, basant-se en els informes dels/les dos revisors/es, rebutjarà l’article, l’acceptarà amb modificacions majors o menors o sense modificacions, i n’informarà els autors del treball. Quan l’article sigui acceptat amb modificacions, trametrà als autors els informes dels avaluadors per tal que puguin modificar el treball seguint les seves indicacions.

Mentre duri el procés de revisió, el consell de redacció i els/les revisors/es preservaran la confidencialitat dels continguts dels manuscrits i la seva autoria fins al moment de la publicació i no podran emprar per a ús propi els manuscrits enviats, fins a la seva publicació.