Informació per als autors/ores

Autoria

Els/les autors/es són responsables dels textos enviats per a la seva publicació. Mitjançant una declaració garantiran l’originalitat del text presentat i els drets sobre la publicació de les imatges que l’acompanyin.

Quan un treball sigui signat per múltiples autors/es, un d’ells/es, sempre el/la mateix/a, es farà responsable de l’enviament inicial, de la modificació del treball, si escau, i de l’enviament definitiu. No obstant, totes les persones signants d’un treball són responsables dels seus continguts, de l’originalitat del text i el dret de publicació de les imatges que l’acompanyin.

Drets d'autoria

Els treballs publicats tindran el copyright de la revista, sense perjudici dels drets intel·lectuals que corresponguin als seus autors/es. En qualsevol reproducció parcial o total dels articles publicats a Rodis serà necessari citar la procedència.

Excepte que s'indiqui el contrari, tots els continguts de la revista Rodis es distribueixen mitjançant una llicència Creative Common Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) .

Enviament, revisió i acceptació o rebuig dels manuscrits

El consell de redacció efectuarà una primera valoració dels treballs, per acceptar-los o rebutjar-los, en funció de la seva adaptació a l’àmbit temàtic de la revista, de l’originalitat, de l’existència de plagi o autoplagi, de la redundància amb altres publicacions, ja sigui total o parcial, i de l’adaptació a les normes de publicació. Els membres del consell de redacció que manifestin tenir una relació de parentiu, amistat o enemistat manifesta o haver participat amb els/les autors/es d’algun treball en un mateix projecte de recerca en els tres anys previs a l’enviament del manuscrit s’abstindran de participar en la primera valoració del treball i en l’assignació posterior dels revisors.

Si el consell de redacció accepta un treball, aquest serà avaluat per dos especialistes en la matèria designats pel consell de redacció. En aquesta avaluació el consell de redacció ha de garantir l’anonimat dels/les avaluadors/es i dels/les autors/es. Els/les revisors/es s’hauran d’abstenir si concorren, entre ells i els/les autors/les dels treballs, qualsevol d’aquestes circumstàncies: tenir-hi una relació de parentiu, amistat o enemistat manifesta o haver participat en un mateix projecte de recerca en els tres anys previs a l’enviament del manuscrit.

Els/les revisors/es podran manifestar una de les quatre opcions següents: rebuig, acceptació amb modificacions majors, acceptació amb modificacions menors o acceptació sense modificacions. Els/les revisors/es hauran de justificar la seva decisió mitjançant un informe. Aquest informe serà de caràcter anònim i s’adreçarà al consell de redacció.

El consell de redacció, basant-se en els informes dels/les dos revisors/es, rebutjarà l’article, l’acceptarà amb modificacions majors o menors o sense modificacions, i n’informarà els autors del treball. Quan l’article sigui acceptat amb modificacions, trametrà als autors els informes dels avaluadors per tal que puguin modificar el treball seguint les seves indicacions.

Mentre duri el procés de revisió, el consell de redacció i els/les revisors/es preservaran la confidencialitat dels continguts dels manuscrits i la seva autoria fins al moment de la publicació i no podran emprar per a ús propi els manuscrits enviats, fins a la seva publicació.

Normes de publicació

Lliurament d’originals

Els manuscrits s’han de presentar a doble espai i s’han de trametre en format electrònic, preferentment per a PC i en MS Word. L’extensió màxima d’un article és de 50.000 caràcters amb espais inclosos, incloent-hi els resums i les paraules clau. 

Les taules, les figures i els peus de taules i de figures s’han de trametre en arxius separats, numerades a partir de 1.

Les referències a projectes que hagin contribuït al finançament de treballs que hagin conduït a l’elaboració del manuscrit es detallaran a la primera pàgina, en forma de nota a peu de pàgina inserida en el títol del treball.

Idiomes

Els treballs podran estar escrits en qualsevol idioma.

Resum i paraules clau

Cada article anirà precedit per un resum d’unes 100 paraules i d’un màxim de 5 paraules clau. A excepció dels textos escrits en anglès, del resum i de les paraules clau se’n trametrà una versió en el mateix idioma del text i una altra en anglès. En cas que el text estigui escrit en anglès, una versió del resum serà en anglès i l’altra, en l’idioma que escullin els autors.

Cites i referències bibliogràfiques

En les citacions bibliogràfiques dins del text, cal esmentar el nom de l’autor o autora (o el nom dels tres primers autors o autores o el nom del primer autor més l’expressió “et al.”, en el cas que hi hagi més de tres autors o autores), l’any de publicació i les referències específiques de pàgina i figura (separades per una coma). Si hi ha més d’un autor o autora, s’han de separar mitjançant una coma (,). Si hi ha diverses publicacions del mateix autor o autora, cal donar el seu nom i les dates separades per punt i coma. Si hi ha diferents publicacions del mateix autor o autora amb la mateixa data, s’ha d’afegir una lletra minúscula a la data. Si hi ha diferents publicacions de diferents autors o autores, les referències s’han de separar també amb punt i coma. Si el nom de l’autor o autora se cita dins del text, cal posar entre parèntesis les dates i les pàgines de referència. Podeu seguir els exemples següents:

(Blake, Hughes 2017, 18)

(Codina et al. 2017)

(Cubo, Mercadal, Morera 2016, 93)

(Pujol 2015)

(Vieyra, Sureda, Sagrera 2003, 368)

Al final del text, s’ha de donar la llista bibliogràfica de les referències citades, per ordre alfabètic dels autors o autores. Si us plau, seguiu els exemples següents:

BLAKE, H., HUGHES, M.J. 2017, The Good Woman: the provenance and purpose of Montelupo oil jars, Post-Medieval Archaeology, 51-1, 1-42.

CODINA, F., PALAHÍ, Ll., PRAT, M., SAGRERA, J. 2017, La torre Desvern de Celrà. La història de la casa forta medieval a través de l’arqueologia, Girona: Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona –Documenta Universitaria (Estudis Arqueològics 10 ).

CUBO, A., MERCADAL, O., MORERA, J. 2016, El Castellot de Bolvir. Un vilatge d’època medieval (segles X-XII), SABATÉ, F., BRUFAL, J. (dirs), Arqueologia medieval: habitats medievals, Lleida: Pagès,  77-101 (Àgira 8).

PUJOL, M. 2015, La construcció naval a la Catalunya baixmedieval: concepció, gestació, vida i mort dels vaixells segons la documentació escrita, arqueològica i iconogràfica, (Tesi doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

VIEYRA, G,, SUREDA, M., SAGRERA, J. 2003, El castell de Bufalranya (Roses, Alt Empordà). Del segle IX al segle XIV, Actes del congrés Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental celebrat a Arbúcies els dies 5,6 i 7 de marça de 2003, Arbúcies: Museu etnològic del Montseny La Gabella, 363-374.

Si cal, per alleugerir i clarificar determinats aspectes del text, es poden fer notes a peu de pàgina, que aniran numerades des de l’inici del text a partir del número 1.

Il·lustracions

Les il·lustracions inclouen mapes, taules, gràfiques, plànols, làmines i fotografies.

La situació geogràfica de la zona que es vol tractar s’ha de fer amb mapes topogràfics a l’escala desitjada. Cal incloure-hi una escala gràfica.

Les figures s’han de citar dins del text, en els llocs on calgui fer-hi referència, entre parèntesis, utilitzant la paraula fig. seguida del número per ordre d’aparició en el text, per exemple “(fig. 2)”. Les il·lustracions s’han de numerar correlativament.

Pel que fa als mapes, planimetries i làmines i fotografies s’aconsella presentar-los en un document TIFF, encara que també es poden utilitzar formats anàlegs. Només s’acceptaran il·lustracions d’alta qualitat.

El pes màxim per a l'enviament de cada fitxer és de 50Mb. En el cas que sigui necessari haver d'enviar fitxers de més de 50Mb, cal posar-se en contacte amb els responsables de la revista (cat.rosesarqueologia@udg.edu), qui facilitarà una forma alternativa pel cas concret.