Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • El material tramès no ha estat publicat anteriorment ni es troba en procés de revisió en aquesta ni cap altra publicació.
 • L’autor garanteix la seva autoria sobre el text i garanteix també l’autoria o els drets de reproducció sobre material gràfic tramès (garanties que s’hauran d’explicitar en forma de font de cada figura o element gràfic).
 • En la tramesa s’inclouen les següents dades de cadascun dels seus autors:
  - Nom (complet) i cognoms
  - Adreça de correu electrònic
  - Afiliació professional
  - Identificador “Open Researcher and Contributor Identifier” (ORCID)
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions per l'autor/a.
 • S’adjunten dues versions de l’article com s’indica a les Instruccions per l’autor.
 • La versió de l"arxiu original" del manuscrit inclou als agraïments la font de finançament dels articles publicats, així com el codi del projecte en el marc del qual es desenvolupa, si escau, la investigació.

Directrius per a l’autor/a

La recepció d’originals està oberta durant tot l’any. Els manuscrits rebuts i aprovats seran publicats en el primer número en el qual sigui possible atenent als temps necessaris per desenvolupar el procés editorial.

Normes de publicació

Tramesa d’originals

La tramesa es farà directament a la plataforma de la revista, previ registre (si es tracta d’un autor nou) o inici de sessió si ja està registrat).

Idiomes

La revista accepta articles redactats en català, castellà, francès, italià o anglès.

Documentació a adjuntar

Durant el procés d’entrada de dades caldrà introduir on s’indiqui els noms de l’autor/autors, la filiació professional que vol fer constar, així com els arxius corresponent a l’article i les figures, taules, etc...

S’enviaran dos formats de l’article.

1) De cara a l’avaluació:

- Una versió de l’article en pdf, que inclourà tots els elements del primer excepte aquells que permetin la identificació dels autors/es (nom i filiació, autocites,...) i amb les figures i taules (així com els peus corresponents) inserides dins el text o al final del mateix. Aquesta versió serà la utilitzada per a l'avaluació externa, per tant, tots els continguts han de ser exactament iguals al del document per la publicació, a excepció de les modificacions necessàries per garantir l’anonimat del document (no s’hi inclouran els noms dels autors, filiació, mail, ORCID...).

2) De cara a la possible publicació:

- Arxiu en format electrònic, preferentment per a PC i en Word o format compatible. L’extensió màxima d’un article és de 50.000 caràcters amb espais inclosos, incloent-hi els resums i les paraules clau. En aquest text hi poden constar els autors, però no imatges ni taules.

-La bibliografia s’adjuntarà en un arxiu separat.

- Els peus de taules i de figures i llurs fonts s’enviaran en un arxiu de text separat, preferentment per a PC i en MS Word.

-Les figures i taules  s’han de trametre en arxius separats, numerades a partir de 1.

Normes per l’arxiu original del text (Word)

Títol i autoria

Al principi del treball hi ha de constar el títol i la seva traducció en anglès. A diferència del PDF per la revisió al document 2 hi pot constar l’autoria (amb nom i cognom complets de tots els participants) i la filiació professional.

Referències a projectes

Les referències a projectes que hagin contribuït al finançament de treballs que hagin conduït a l’elaboració del manuscrit es detallaran a la primera pàgina, en forma de nota a peu de pàgina inserida en el títol del treball.

Resum i paraules clau

Cada article haurà de disposar d’un resum d’unes 100 paraules i d’un màxim de 5 paraules clau, en el mateix idioma del text i en anglès. En cas que el text estigui escrit en anglès, una versió del resum serà en anglès i l’altra, en l’idioma que escullin els autors.

Estil

- El text es presentarà sense format ni sagnies.

- L’extensió de l’article serà d’un màxim de 50.000 caràcters, amb espais, inclosos els resums i paraules clau, però, sense comptar la bibliografia.

- Les figures i taules s’han de citar dins del text, en els llocs on calgui fer referència, entre parèntesis, utilitzant la paraula fig. o tau. seguida del número per ordre d’aparició en el text, per exemple “(fig. 2)” o “(tau. 2). Les il·lustracions i taules s’han de numerar correlativament.

- Les cites literals, en qualsevol llengua, s’inseriran al cos del text sense cursiva, sempre entre cometes dobles «». Si la cita supera les tres línies s’escriurà en text sagnat i sense cometes

- Els termes en llengua original s’escriuran en cursiva i sense cometes: (exemples in situ, on line, opus signinum).

Llenguatge inclusiu

La revista RODIS recomana l'ús del llenguatge inclusiu als manuscrits enviats per a la seva valoració i revisió. Se suggereixen possibilitats com l'ús de termes neutres que englobin ambdós gèneres en lloc del masculí genèric. S'aconsella l'ús de substantius genèrics o epicens (persona, subjecte, individu, personatge, membre, etc.), col·lectius (ciutadania, alumnat, equip) i abstractes (arqueologia per arqueòleg, autoria per autor, direcció per director /a).

Les perífrasis i els sintagmes afavoreixen també fórmules més igualitàries (personal investigador en lloc d'investigador/a), així com els pronoms sense marca de gènere: formes neutres davant dels pronoms que s'acompanyen un article masculí o femení (el que o la que per qui); fórmules genèriques -pronoms sense marca de gènere- en lloc de pronoms indefinits. També són preferibles els adjectius sense marca de gènere (il·lustres, insignes, excel·lents)

RODIS recomana que, sempre que sigui possible, al text s'informi sobre si les dades d'origen de la investigació tenen en compte el sexe, a fi de permetre la identificació de possibles diferències.

Il·lustracions

- Les il·lustracions inclouen mapes, taules, gràfiques, plànols, làmines i fotografies.

- No hi ha un límit d’imatges més enllà sempre i quan la seva presència estigui justificada per il·lustrar la temàtica de l’article, però es recomana no passar de les 20. L’equip editorial es reserva el dret de fer indicacions al respecte si considera que la quantitat és excessiva o supèrflua.

- Cal esmentar l’autoria o procedència de les imatges. La responsabilitat respecte als possibles drets d’autor per la seva reproducció és dels autors de l’article.

- Les figures i taules s’han de citar dins del text, en els llocs on calgui fer-hi referència, entre parèntesis, utilitzant la paraula fig. o tau. seguida del número per ordre d’aparició en el text, per exemple “(fig. 2)” o “(tau. 2). Les il·lustracions i taules s’han de numerar correlativament.

- Les figures s’enviaren n format jpg o tif, amb una resolució mínima de 300 dpi.

- Els dibuixos no vindran emmarcats per facilitar la seva possible ampliació per encaixar-los a la caixa.

- Plànols i plantes portaran escala gràfica i nord. També els dibuixos de materials portaran escala gràfica. El format de lliurament serà EPS, amb les fonts traçades.

Cites i referències bibliogràfiques

1) Citacions dins del text.

Per l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit la 7a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Per qualsevol dubte es pot consultar a https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa?language_content_entity=ca

En les citacions bibliogràfiques dins del text, cal esmentar el nom de l’autor o autora (o el nom dels tres primers autors o autores (separats sempre per una coma) o el nom del primer autor més l’expressió “et al.”, en el cas que hi hagi més de tres autors o autores), l’any de publicació i les referències específiques de pàgina i figura (separades per una coma). Si hi ha diverses publicacions del mateix autor o autora, cal donar el seu nom i les dates separades per punt i coma. Si hi ha diferents publicacions del mateix autor o autora amb la mateixa data, s’ha d’afegir una lletra minúscula a la data. Si hi ha diferents publicacions de diferents autors o autores, les referències s’han de separar també amb punt i coma. Si el nom de l’autor o autora se cita dins del text, cal posar entre parèntesis les dates i les pàgines de referència.

Podeu seguir els exemples següents:

(Pujol 2015)

(Blake, Hughes 2017, 18)

(Codina et al. 2017)

(Cubo, Mercadal, Morera 2016, 93)

(Vieyra, Sureda, Sagrera 2002a; 2002b)

(Pujol 2015; Codina et al. 2017, 282-285)

Si un treball no té autor, citeu en el text les primeres lletres de la llista bibliogràfica i l’any de publicació. S’inclouen en aquest tipus els materials legals. Si el treball és anònim, citeu en el text Anònim i la data separats per una coma.

(Cast. 2012)

(Anònim 1998)

2) Citacions directes o literals dins el text.

Han d’anar entre cometes, i hem d’indicar l’autor, l’any i el número de pàgina o de paràgraf. Si és possible proporcionar el número de pàgina o paràgraf. Cal fer una entrada a la llista bibliogràfica.

Com diu Sagrera (2020) “un aspecte genuí de l’arquitectura civil a Girona fou la proliferació de pedreres” (121).

“Un aspecte genuí de l’arquitectura civil a Girona fou la proliferació de pedreres” (Sagrera 2020, 121)

3) Citació d’obres clàssiques.

Feu constar la data original si la coneixeu. Si no hi ha data de publicació, podeu fer servir la data de traducció o de la versió que heu consultat, especificant-ho.

“text literal” (Aristòtil, trad. 1998, I, 1354a)

En la citació a dins del text 1998 és l’any de la traducció de l’obra, I el llibre de la Retòrica d’Aristòtil, 1354a es refereix a la numeració del paràgraf segons l’edició d’Immanuel Bekker, indicant pàgina, la columna (a o b) i eventualment la línia del text en aquella edició.

Llista bibliogràfica

Al final del text, s’ha de donar la llista bibliogràfica de les referències citades, per ordre alfabètic dels autors o autores.

- Normativa general: se cita per ordre alfabètic del primer cognom de l’autor (en majúscules). Si es tracta d’una obra corporativa, la primera lletra de la institució (desenvolupant el nom, no usar l’acrònim), si no hi ha autor conegut s’usa la primera lletra del títol (sense tenir present l’article inicial, d’existir).

En cas de diferents obres d’un mateix autor s’ordenen per anys; en cas d’obres d’un mateix autor i any es posen lletres en minúscula (1993a, 1993b) i s’ordenen seguint la primera lletra del títol (exceptuant els possibles articles inicials).

En cas de cita que acabi amb un URL o DOI no posar punt al final.

- Citació de llibre: Cognom, Inicial del nom. Any, Títol i subtítol en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta), ciutat: Editorial (Col·lecció si s’escau).

En els llibres electrònics afegir al final DOI o URL segons el cas (sense punt final).

BOCCHI F. 1985, L’architettura popolare in Italia. Emilia-Romagna (2ª ed.), Roma-Bari: Editorial Laterza.

CODINA, F., PALAHÍ, Ll., PRAT, M., SAGRERA, J. 2017, La torre Desvern de Celrà. La història de la casa forta medieval a través de l’arqueologia, Girona: Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona –Documenta Universitaria (Estudis Arqueològics-10 ).

BURCH,J., PALAHÍ, LL. (curs.) 2020, La Ciutadella com espai urbà, Documenta Universitaria, https://doi.org/10.33115/b/9788499845463

- Citació de càpitols de llibres: Cognom, N. autor del capítol any, Títol i subtítol del capítol, Cognom, N. de l’editor literari del llibre (ed.), Títol i subtítol del llibre en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta), ciutat: Editorial, primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol (nom de la col·lecció si s’escau).

En un llibre electrònic afegir URL/DOI al final.

GONZÁLEZ GARCÍA, R. 2018, Els revestiments de les façanes històriques, FONTBONA, F. (dir.), Les arts aplicades a Barcelona, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 51-66.

GONZÁLEZ GARCÍA, R. 2009, Ortografies arquitectòniques en el gòtic domèstic: trets i principals característiques de l’edilícia civil baixmedieval urbana catalana, El gòtic Meridional català: cases, esglésies i palaus, Barcelona: Clavell, 35‑42.

MARTÍN RAMOS, L. Al-Hama. Alhama de Granada en la Baja Edad Media a través de la Arqueologia, GARCIA PORRAS,A. (ed.), Manifestaciones materiales del poder en al-Andalus, Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 75-86 (Documentos de Arqueologia Medieval,15).

QUIRÓS CASTILLO,B. 2010, Arqueologia Posmedieval, QUIRÓS CASTILLO,J. A., BENGOETXEA REMENTERIA, B., Arqueologia III. Arqueologia Medieval y Posmedieval, 529-586, https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788436260359&li=1&idsource=3001

- Citació de congressos:

Acta de congrés publicat en un llibre: Cognom, N. Any, Títol i subtítol de la ponència/col·laboració, Cognom,N. De/ls editor/s (ed.), Títol i subtítol del congrés en cursiva, , Ciutat: Editorial, primera pàgina del capítol-última pàgina.

En un congrès en línia afegir al final URL/DOI.

LIBRENTI M., NEGRELLI C. 2003, L’indagine nella chiesa di S. Maria dei Servi e l’archeologia in ambito urbano a Bologna per i secoli medievali, FIORILLO R., PEDUTO P. (dir.), Atti del III Congresso di Archeologia Medievale, Firenze: All’Insegna del Giglio, 279-285.

REMY, I., CATAFAU, A., DE CHAZELLES, C.-A. 2014, Quelques données morphologiques et techniques concernant les maisons médiévales en terre massive d’un ilot du quater Saint-Matthieu, PASSARRIUS, O., CATAFAU, A. (dir.), Un palais dans la ville : Perpignan des rois de Majorque, (vol. 2), Perpignan: Trabucaire Editions, 247-256.

BURCH J., PALAHÍ ,LL. 2020, La vila medieval de Roses. Excavacions al sector del carrer Major, Quinzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 535-538. http://calaix.gencat.cat/handle/10687/428063#page=534

- Citació d’articles:

Articles en revistes: Cognom, N. Any, Títol i subtítol de l’article, Títol i subtítol de la revista en cursiva, volum en cursiva, número entre ( ), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article.

TELESE, A. 1990, La ouera de pisa: forma de vaixella singular amb prevalença a Catalunya, Butlletí informatiu de ceràmica, 45, 5-29.

ESPAÑOL BELTRAN, F. 2009, Las manufacturas arquitectónicas en piedra de Girona durante la baja edad media y su comercialización, Anuario de Estudios Medievales, 39(2), 963-1001.

CABALLÉ, F., GONZÁLEZ, R. 2003, Notes per a una definició de l’arquitectura civil baix medieval a Barcelona, Barcelona Quaderns d’Història: El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona, 8, 85‑98.

TURA, J., FONT, G., PUJADAS, S., MATEU, J., LLORENS, J.M. (en premsa), El conjunt arqueològic del segle XVI localitzat a la cisterna est del castell de Montsoriu, RODIS. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology.

Articles de revistes electròniques: Cognoms, N., any, Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol i subtítol de la revista en cursiva, volum en cursiva, número entre ( ), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article, DOI o URL segons el cas (sense punt final)

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

GUIDOBALDI, F. 2014, Un estesissimo intervento urbanistico nella Roma dell’inizio del XII secolo e la parziale perdita della « memoria topogràfica » della città antica, Mélanges de l’École Française de Rome - Moyen Âge, 126(2), https://doi.org/10.4000/mefrm.2223

HERNÁNDEZ-CASAS, Y. 2021, Investigación del metal y arqueologia medieval en la Península Ibérica: estado de la cuestión y nuevas perpectivas, Arqueologia y Territorio Medieval, 28, https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/article/view/6298/5717

- Memòries arqueològiques i informes: Cognom, Inicial del Nom. Any, Títol i subtítol en cursiva (Informe núm. Xxx, si s’escau), Editorial (si s’escau), URL (si s’escau).

GARCIA, G., PALAHÍ, LL. 2001, Excavacions arqueològiques a la Catedral de Santa María (Girona, Gironès), (Memòria arqueològica), http://hdl.handle.net/10687/9223

- Tesis doctorals, treballs de recerca: Cognom, N. Any, Títol i subtítol en cursiva (Tipus de treball Tesi doctoral / Treball de fi de Màster / Treball de fi de Grau no publicat), Nom universitat, Comunitat autònoma o país, si és de l’estranger.

En tesis electròniques al final afegir Nom arxiu o base de dades o respositori. URL

CAVALAZZI, M. 2015, La creazione del distretto comunale: il caso di Reggio Emilia (XII prima metà XIII secolo) (Tesi di Dottorato), Università di Bologna, Italia.

SUREDA, M. 2008, Els precedents de la catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (s. I aC — XIV dC), (Tesi doctoral), Universitat de Girona, Catalunya.

PRATDESABA, A. 2016, El procés de fortificació i reocupació del territori a Catalunya entre els rius Ter i Llobregat en època altmedieval i carolíngia: el cas de l’Esquerda segles VIII-X, (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona). TDX Tesis Doctorals en Xarxa. https://www.tesisenred.net/handle/10803/394096#page=1

- Full d’un mapa en sèrie: Cognom, N. (any). Títol del full [Mapa]. Escala. Títol de la sèrie en cursiva, número de full. Ciutat: Editorial

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2000). Salt [Mapa]. 1:5.000. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 (versió 2), full 333-8-2. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Servicio Geográfico del Ejército. (1994). Figueras [Mapa]. 1:100.000. Mapa militar de España E. 1:100.000: serie C (2a ed.), full 20-6. Barcelona: Servicio Geográfico del Ejército.

- Mapa publicat dins un atles o un llibre: Cognom autor del mapa, N. (any del mapa). Títol del mapa [Mapa]. Escala. En N. Cognom autor de l’atles/llibre (data de l’atles/llibre), Títol de l’atles o llibre en cursiva (edició, si hi consta, pàgina). Ciutat: Editorial.

Alberti, A. De, (1643). Planta de la Fuerza de Rossas (Mapa), Escala sense determinar. En R. Castells, B. Catlalr, J. Riera (1994), Atlas Ciutats de Girona. Catàleg de plànols de les Ciutats de Girona des del segle XVII al XX (383), Olot: COAC-Demarcació de Girona.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.

Correcció de proves

Un cop realitzat el procés de revisió per parells i en el cas que aquests facin recomanacions de canvis o modificacions en l’article, el consell de redacció els remetrà l’article i disposaran de tres setmanes en el cas de canvis menors i quatre en el cas de canvis majors, per realitzar els canvis corresponents.

Un cop maquetat l’article els autors corregiran un joc de galerades en un termini màxim de catorze dies després de la data de lliurament per part del Consell de Redacció. Aquesta correcció, que es limitarà a possibles errades ortogràfiques, numèriques, etc., no podrà suposar, en cap circumstància, una modificació substancial del text original ja imprès. Si en aquest termini les correccions no han estat efectuades es considerarà que l'autor, sota la seva responsabilitat, accepta com a definitiu el text inicialment presentat.

La revista s’edita en format electrònic i no es lliuraran separates.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.