Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment ni és en procés de revisió.
  • Garantia d'autoria del text.
  • Possessió del copyright de les figures.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a.

Directrius per a l’autor/a

Normes de publicació

Lliurament d’originals

Els manuscrits s’han de presentar a doble espai i s’han de trametre en format electrònic, preferentment per a PC i en MS Word. L’extensió màxima d’un article és de 50.000 caràcters amb espais inclosos, incloent-hi els resums i les paraules clau. 

El nom dels autors/es no ha de constar en l'arxiu del text del treball. S'entrarà directament a l'aplicació de la tramesa, indicant la seva filiació i l'ordre d'autoria. Es demana a tots/es els/les autors/es que tinguin ORCID que el facin constar en el seu registre.

Les taules, les figures i els peus de taules i de figures s’han de trametre en arxius separats, numerades a partir de 1.

Les referències a projectes que hagin contribuït al finançament de treballs que hagin conduït a l’elaboració del manuscrit es detallaran a la primera pàgina, en forma de nota a peu de pàgina inserida en el títol del treball.

Idiomes

Els treballs podran estar escrits en qualsevol idioma.

Títol

L'idioma del títol serà el mateix que el del treball i haurà d'anar acompanyat d'una traducció a l'anglès. 

Resum i paraules clau

Cada article anirà precedit per un resum d’unes 100 paraules i d’un màxim de 5 paraules clau. A excepció dels textos escrits en anglès, del resum i de les paraules clau se’n trametrà una versió en el mateix idioma del text i una altra en anglès. En cas que el text estigui escrit en anglès, una versió del resum serà en anglès i l’altra, en l’idioma que escullin els autors. El resum i les paraules clau no s'han d'incloure en el mateix arxiu del text del treball. S'entraran directament a l'aplicació quan s'efectuï la tramesa.    

Cites i referències bibliogràfiques

En les citacions bibliogràfiques dins del text, cal esmentar el nom de l’autor o autora (o el nom dels tres primers autors o autores o el nom del primer autor més l’expressió “et al.”, en el cas que hi hagi més de tres autors o autores), l’any de publicació i les referències específiques de pàgina i figura (separades per una coma). Si hi ha més d’un autor o autora, s’han de separar mitjançant una coma (,). Si hi ha diverses publicacions del mateix autor o autora, cal donar el seu nom i les dates separades per punt i coma. Si hi ha diferents publicacions del mateix autor o autora amb la mateixa data, s’ha d’afegir una lletra minúscula a la data. Si hi ha diferents publicacions de diferents autors o autores, les referències s’han de separar també amb punt i coma. Si el nom de l’autor o autora se cita dins del text, cal posar entre parèntesis les dates i les pàgines de referència. Podeu seguir els exemples següents:

(Blake, Hughes 2017, 18)

(Codina et al. 2017)

(Cubo, Mercadal, Morera 2016, 93)

(Pujol 2015)

(Vieyra, Sureda, Sagrera 2003, 368)

Al final del text, s’ha de donar la llista bibliogràfica de les referències citades, per ordre alfabètic dels autors o autores. Si us plau, seguiu els exemples següents:

BLAKE, H., HUGHES, M.J. 2017, The Good Woman: the provenance and purpose of Montelupo oil jars, Post-Medieval Archaeology, 51-1, 1-42.

CODINA, F., PALAHÍ, Ll., PRAT, M., SAGRERA, J. 2017, La torre Desvern de Celrà. La història de la casa forta medieval a través de l’arqueologia, Girona: Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona –Documenta Universitaria (Estudis Arqueològics 10 ).

CUBO, A., MERCADAL, O., MORERA, J. 2016, El Castellot de Bolvir. Un vilatge d’època medieval (segles X-XII), SABATÉ, F., BRUFAL, J. (dirs), Arqueologia medieval: habitats medievals, Lleida: Pagès,  77-101 (Àgira 8).

PUJOL, M. 2015, La construcció naval a la Catalunya baixmedieval: concepció, gestació, vida i mort dels vaixells segons la documentació escrita, arqueològica i iconogràfica, (Tesi doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

VIEYRA, G,, SUREDA, M., SAGRERA, J. 2003, El castell de Bufalranya (Roses, Alt Empordà). Del segle IX al segle XIV, Actes del congrés Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental celebrat a Arbúcies els dies 5,6 i 7 de marça de 2003, Arbúcies: Museu etnològic del Montseny La Gabella, 363-374.

Si cal, per alleugerir i clarificar determinats aspectes del text, es poden fer notes a peu de pàgina, que aniran numerades des de l’inici del text a partir del número 1.

Il·lustracions

Les il·lustracions inclouen mapes, taules, gràfiques, plànols, làmines i fotografies.

La situació geogràfica de la zona que es vol tractar s’ha de fer amb mapes topogràfics a l’escala desitjada. Cal incloure-hi una escala gràfica.

Les figures s’han de citar dins del text, en els llocs on calgui fer-hi referència, entre parèntesis, utilitzant la paraula fig. seguida del número per ordre d’aparició en el text, per exemple “(fig. 2)”. Les il·lustracions s’han de numerar correlativament.

Pel que fa als mapes, planimetries i làmines i fotografies s’aconsella presentar-los en un document TIFF, encara que també es poden utilitzar formats anàlegs. Només s’acceptaran il·lustracions d’alta qualitat.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.