Objectius i temàtica

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval en un sentit molt ampli, tant temàticament com geogràficament. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals, no publicats anteriorment, que aportin dades noves o noves metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement. En aquest sentit, la revista accepta tant estudis de casos circumscrits a un lloc particular com obres de síntesi, ja siguin territorials o temàtiques.

Estructura de la revista

Els articles publicats a cada número s’agrupen en dos grans blocs. El primer, anomenat dossier, inclou articles que fan referència a una mateixa temàtica, que, tanmateix, pot ser tractada i estudiada de diferents maneres, responent al caràcter multidisciplinari de la revista. El segon bloc, anomenat “Varia”, és de temàtica lliure  en el marc de les arqueologies medieval i moderna.

Periodicitat

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista de periodicitat anual.