Sobre la revista

Objectius i temàtica

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval en un sentit molt ampli, tant temàticament com geogràficament. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals, no publicats anteriorment, que aportin dades noves o noves metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement. En aquest sentit, la revista accepta tant estudis de casos circumscrits a un lloc particular com obres de síntesi, ja siguin territorials o temàtiques.

Estructura de la revista

Els articles publicats a cada número s’agrupen en dos grans blocs. El primer, anomenat dossier, inclou articles que fan referència a una mateixa temàtica, que, tanmateix, pot ser tractada i estudiada de diferents maneres, responent al caràcter multidisciplinari de la revista. El segon bloc, anomenat “Varia”, és de temàtica lliure en el marc de les arqueologies medieval i moderna.

Periodicitat

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista de periodicitat anual, que es publica el mes d’octubre.

Procès de publicació

1.- RODIS: Journal of Medieval and Post-medieval Archaeology acusarà la recepció dels originals enviats pels autors.

2.- El Consell de Redacció podrà rebutjar un article, sense necessitat de procedir a avaluar-lo, quan consideri que no s'adapta a les normes, tant formals com de contingut, o no s'adequa al perfil temàtic de la publicació.

Revisió per parells

3.- Després d'aquesta anàlisi prèvia, tots els articles seran sotmesos a un procés de revisió externa segons el sistema de “parells” i “doble cec” en què participaran, almenys, dos revisors que emetran el seu informe en un termini de quatre setmanes. En cas de dissensió o que un dels informes resulti clarament insuficient es pot recórrer a un tercer. Durant el procés es mantindrà l'anonimat tant de l'autor com dels revisors; no obstant això, es publicaran periòdicament (cada 3 anys) les llistes dels avaluadors externs que han col·laborat amb la revista els anys precedents, prèvia autorització personal.  Els revisors podran sol·licitar el corresponent certificat

Els avaluadors seran investigadors de reconegut prestigi especialistes en la matèria. Els criteris de revisió tenen en compte abans de res la qualitat científica de les aportacions, la seva originalitat, el seu ús correcte de les fonts primàries i secundàries, l'estructuració dels continguts, i l'eficàcia i el rigor de l'estil en què està escrit

4.- Els informes són enviats als autors que disposen de tres o quatre setmanes en funció de la importància de les correccions a realitzar per incorporar les suggeriments i correccions (termini que es pot ampliar en cas necessari),

5.- Un cop finalitzat aquest procés es comunicarà als autors l'acceptació o el rebuig definitiu de l'article.

A cada article publicat s'indicaran les dates de recepció i aprovació del mateix.

El Consell de Redacció serà el que prengui la decisió, tenint en compte els informes externs, sobre la publicació o el rebuig de cada article.

Avaluadors externs

Cada tres anys es publicarà la relació d’especialistes que han dut a terme la tasca de revisors dels articles, sempre prèvia autorització dels mateixos.

Política d'accés obert

Aquesta revista cumpleix amb la definició d'accés obert del DOAJ. Permet l'accés immediat i gratuït als articles i a qualsevol persona usuària llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar amb els textos complets dels articles, rastrejar per indexar-los, passar-los com a dades a un software o emprar-los amb qualsevol finalitat lícita. El text complet de tot el contingut és disponible per al seu accés obert i gratuït sense temps de demora.

La publicació en aquesta revista és lliure de càrrecs per processament d'articles i no imposa cap cost als autors.

Es recomana als autors difondre els seus treballs a través d’internet per afavorir una circulació i difusió més ràpides i afavorir un possible augment en les citacions i abast entre la comunitat científica i acadèmica amb les següents condicions:

No es permet als autors dipositar a repositoris institucionals o temàtics, etc... les versions preprint, però si l’article final publicat.

Principis de transperència i millors pràctiques en la publicació acadèmica

Aquesta revista s'adhereix a les directrius descrites en els Principis de Transperència i Millors Pràctiques en la Publicació Acadèmica.

Drets d'autoria

Els treballs publicats tindran el copyright de la revista, sense perjudici dels drets intel·lectuals que corresponguin als seus autors/es. En qualsevol reproducció parcial o total dels articles publicats a Rodis serà necessari citar la procedència.

Excepte que s'indiqui el contrari, tots els continguts de la revista Rodis es distribueixen mitjançant una llicència Creative Common Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).