Sobre la revista

Objectius i temàtica

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval en un sentit molt ampli, tant temàticament com geogràficament. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals, no publicats anteriorment, que aportin dades noves o noves metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement. En aquest sentit, la revista accepta tant estudis de casos circumscrits a un lloc particular com obres de síntesi, ja siguin territorials o temàtiques.

Estructura de la revista

Els articles publicats a cada número s’agrupen en dos grans blocs. El primer, anomenat dossier, inclou articles que fan referència a una mateixa temàtica, que, tanmateix, pot ser tractada i estudiada de diferents maneres, responent al caràcter multidisciplinari de la revista. El segon bloc, anomenat “Varia”, és de temàtica lliure  en el marc de les arqueologies medieval i moderna.

Periodicitat

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una revista de periodicitat anual.

Política d'accés obert

Aquesta revista cumpleix amb la definició d'accés obert del DOAJ. Permet l'accés immediat i gratuït als articles i a qualsevol persona usuària llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar amb els textos complets dels articles, rastrejar per indexar-los, passar-los com a dades a un software o emprar-los amb qualsevol finalitat lícita. El text complet de tot el contingut és disponible per al seu accés obert i gratuït sense temps de demora.

Principis de transperència i millors pàctiques en la publicació acadèmica

Aquesta revista s'adhereix a les directrius descrites en els Principis de Transperència i Millors Pràctiques en la Publicació Acadèmica.

Drets d'autoria

Els treballs publicats tindran el copyright de la revista, sense perjudici dels drets intel·lectuals que corresponguin als seus autors/es. En qualsevol reproducció parcial o total dels articles publicats a Rodis serà necessari citar la procedència.

Excepte que s'indiqui el contrari, tots els continguts de la revista Rodis es distribueixen mitjançant una llicència Creative Common Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) .